SFO

Kontaktinfo SFO:
epost: hau@oksfriskole.no / line@oksfriskole.no
Tlf: 922 35 350 / 64 84 64 60
 

SFO er et frivillig tilbud om opphold utenom skolens ordinære undervisning for barn på 1. til 4. trinn. SFO er en del av barnas helhetlige skoletilbud. Vi vil derfor ha fokus på disse målområdene på SFO:

• Natur, teknikk og miljø
• Fysisk aktivitet og lek
• Kunst, kultur og kreativitet
• Mat og helse

 

Skoletilbudet i OKS Friskole har siden høsten 1994 omfattet både den obligatoriske undervisningsdelen, og den frivillige fritids-delen på SFO. Dette er virksomheter som har ulike mål og derfor organiseres ulikt, samtidig som det er en sammenheng og helhet i skolens virksomhet. I fritids-delen skal det legges til rette for at barna får reelle muligheter til lek på egne premisser, slik at deres behov for utforskning og utvikling av kreative og sosiale ferdigheter får gode vekstvilkår. Vi legger vekt på å gi barna et trygt og godt oppvekstmiljø i samarbeid med skole og hjem, med tilrettelagt lek og aktiviteter i samvær med andre barn og voksne.

SFO er et pedagogisk tilbud som er tilpasset barnas fritid som skal stå i forhold til barnas alder, modningsnivå og behov. Vi ønsker å gi barna tid og ro i leken. Leken har en egenverdi, og er nødvendig for barns læring og utvikling. Vi ønsker at SFO skal være preget av trygge, lekne barn, få, men faste rammer, gode medarbeidere og fornøyde foresatte.

For at dere som brukere og våre medarbeidere skal ha den samme forståelse av hva SFO skal være, har vi utarbeidet denne orienteringen for virksomheten. Det er av uvurderlig betydning at barna, de foresatte og skolens medarbeidere har en god dialog og avklarer sine gjensidige forventninger.

Eierforhold
Menigheten OKS er stifter av OKS Friskole, som
SFO er en del av. Kommunen fører tilsyn med privateide skolefritidsordninger.

Formål
Formålet med SFO er å gi barn på 1. til 4. trinn et trygt omsorgs- og fritidstilbud utenom undervisningstiden.

Ansvar og ledelse
SFO er en del av skolens virksomhet hvor rektor er administrativ leder.
Leder for SFO er Hau Phuc Doan. I tillegg er ansatte assistenter dette skoleåret Eirini Toombas, Toan Nguyen, Rachel Rasmussen, May-Elizabeth Andersson, Anna Myhre, Liya Kiya og Dyna Sandtorv.

Opptak av barn
Man behøver ikke søke om plass for hvert år. Plassen løper automatisk t.o.m 4. trinn eller inntil oppsigelse er mottatt skolen skriftlig. Hovedinntaket skjer i vårsemesteret med søknadsfrist 15. mai. Dersom det er ledige plasser, kan inntak skje i løpet av skoleåret. Søknadsskjema finnes på skolens hjemmeside.

Funksjonshemmede barn i SFO
Ved søknad om plass følges samme prosedyre som ved ordinær skolefritidsplass. Funksjonshemmede barn kan være i SFO til og med 7. trinn.

Oppsigelse
Det er 3 - tre måneders oppsigelsesfrist. Oppsigelse må skje skriftlig til skolen og gjelder f.o.m. den 1. i påfølgende måned. Ønske om økt oppholdstid må også rettes skriftlig til skolen, eventuelt på e-post til sfo@oksfriskole.no.

Ved ønske om redusert plass gjelder 1 – en måneds frist/oppsigelse, innen den 1. i påfølgende måned. Betaling påløper i oppsigelsestiden.

Det betales for 11 måneder per år. Påmeldte dager er bindende for betaling.
Betaling regnes fra/til nærmeste hele måned i forhold til datoen barnet begynner eller slutter. Vi gjør oppmerksom på at dersom det står igjen restanse (ubetalte regninger) ved skoleårets slutt, kan plass i skolefritidsordningen for neste skoleår ikke påregnes.