Elevenes fysiske og psykiske miljø

Alle mennesker, barn og voksne, har behov for fellesskap og trygghet. Vi vet at skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Vårt mål som skole er at alle elevene skal kjenne at skolehverdagen er god, at de blir møtt med respekt og omtanke både fra elever og lærere. Vi jobber derfor aktivt og forebyggende for å skape inkluderende og trygge klassemiljø.

Som skole er vi forpliktet til å drive et kontinuerlig arbeid for å sikre at skolemiljøet fremmer elevenes helse og trygghet. Dette gjelder det fysiske miljøet, som handler om luftkvalitet, støy og passende høyde på stoler osv. og det psykososiale miljøet. Skolen har verneombud, arbeidsmiljøutvalg og rutiner som skal ivareta et godt fysisk skolemiljø for elevene.

Hvis elever opplever at de blir utsatt for krenkende ord eller handlinger ønsker vi at de eller foresatte skal henvende seg til skolen slik at vi får tatt tak i problemet. Vi vil ta henvendelsen på alvor og undersøker saken omgående. Vi behandler henvendelser om brudd på kapittel 9a etter saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven. Det betyr at vi snarest mulig skal ta stilling til henvendelsen ved å gjøre et enkeltvedtak.

Her finner du informasjon om hvilke retningslinjer skolen forholder seg til vedrørende det fysiske og det psykososiale miljøet til elevene, og om klageretten dere har som foreldre.